Llistes provisionals d’alumnes admesos i no admesos.

Menjador: Relació d’alumnes admesos.
27/05/2008
Article de Josep M. Artigal.
08/06/2008
veure tot

Llistes provisionals d’alumnes admesos i no admesos.

CALENDARI PROCÉS MATRICULACIÓ:

Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 4 de juny.

Presentació de reclamacions davant del Consell Escolar del centre: del 5 al 9 de juny.

Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant el Consell Escolar de centre: 10 de juny

Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: l’11 de juny.

Les reclamacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada és per a centres públics, es formularan en el termini de 2 dies hàbils, des de la seua publicació davant de la Comissió d’escolarització. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d’alçada davant el director territorial corresponent, en el termini d’un mes.

Termini de formalització de matrícula: fins al 26 de juny.

Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: fins al 30 de juny.

Formalització de matrícula

1. Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula en el període que establisca la Direcció Territorial. (Fins el 26 de juny)

2. Si l’alumne no formalitza matrícula en el termini expressat, s’entendrà que renuncia la plaça escolar