AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
30/09/2015
JORNADA ESCOLAR
07/09/2016
veure tot

ELECCIONS CEC

El dia 26 de novembre hi ha eleccions al CEC.

El cens de pares i mares està penjat en el tauler d’anuncis.

Podeu votar tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes , sempre i quan estigueu censats.

Calendari: el 6 novembre es forma mesa electoral, el 12 termini per a presentar candidatures, el 16 presentació de candidatures i el 26 acte electoral ( eleccions)

Esperem que hi haja molta participació, tant en formar candidatures com en elegir els representants.