Consell Escolar

25-02-2013.- Aprovació sol·licitud auxiliar de conversa en llengua estrangera.

20-02-2013.- S’acorda sol·licitar recursos complementaris a la Direcció Territorial  per a cobrir les necessitats de PT i AL.

13-02-2013.- Informe de la direcció sobre el funcionament general del centre.  Aprovació d’actvitats extraescolars.

13-02-2013.- Aprovació compte de gestió 2012.

24-01-2013.- Aprovació del Projecte Lingüístic de Centre (PPEV)

12-12-2012.– Aprovació informe final del Sistema de gestió de Qualitat 2012.

09-11-2012.- Aprovació PGA 2012-13.

30-10-2012.- Prova diagnòstica: informe resultats i aportacions de millora. — Aprovació d’activitats extraescolars.

30-10-2012.– Aprovació i informe del CEC tramitació reclamacions d’ajudes de menjador i beques de llibres.

15-10-2012.- Aprovació activitats extraescolars. Informe favorable del CEC de cessió d’instal·lacions per a associacions sese finalitat de lucre.

27-09-2012.- Aprovació d’activitats extraescolars-

27-09-2012.- Aprovació relació sol·licituds de beques de llibres.

10-09-2012. Aprovació Projecte Educació Ambiental A21E. — Aprovació procediment gestió, elaboració i edició de materials curriculars. — Aprovació d’activitats extraescolars.  Establiment calendari de reunions del CEC.

30-07-2012. Aprovació ajudes de transport. Aprovació ajudes de llibres.

19-07-2012. Beques de menjador; Gestió de menjador curs 2011-12.

03-07-2012. Aprovació memòria fi de curs.

05-06-2012. Aprovació sol·licitud ajuda pel desenvolupament del SGQ.

29-05-2012. Aprovació horari especial.

23-05-2012. Aprovació programa contracte.

21-05-2012. Aprovació matriculació 2012-2013

03-05-2012. Aprovació programa educació compensatòria.

24-04-2012. Informe de direcció sobre el funcionament general del centre

02-04-2012. Aprovació pressupost 2012.

13-03-2012. Aprovació projecte pel qual se sol·licita auxiliar de conversa.

13-02-2012. Aprovació compte de gestió.

17-01-2012. Informe direcció sobre funcionament general del centre.

21-12-2011. Sessió constitució nou Consell Escolar.

17-11-2011.  Reunió Junta Electoral: Aprovació candidatures.

20-10-2011

-Tramesa reclamacions ajudes de menjador

-Constitució de la Junta Electoral.

17-10-2011

-Aprovació de la PGA.

-Informació sobre Eleccions a Consell escolar.

28-09-2011

– Aprovació d’activitats extraescolars i complementàries.

16-09-2011

– Informar sobre la no autorització de l’horari sol·licitat pel centre.

13-07-2011.

– Aprovació beques de transport, beques assistencials de menjador.

– Aprovació balanç de menjador curs 2010-11.

04-07-2011.

– Aprovació informe/memòria curs 2010-2011

19-05-2011

– Matriculació.

19-05-2011

– Aprovació activitats extraescolars.

03-05-2011.

– Sol·licitud ajuda “Projecte de gestió de Qualitat”

– Valoració document “Model escola plurilingüe” de la Unitat per a l’Educació Plurilingüe (UEM-Universitat d’Alacant).

– Aprovació projecte per a incorporar-se a la xarxa de centres plurilingües d’acord amb l’Ordre de 5 d’abril de 2011 de la Conselleria d’Educació.

14-04-2011.

– Aprovació Pla de Millora.

– Aprovació activitats extraescolars.

30-03-2011.

– Aprovació PLa Educació Compensatòria.

21-03-2011

– Beques llibres (IES): correcció i esmenes.

– Justificació lot MABI.

– Aprovació d’acticitats extraescolars.

14-02-2011

– Compte de gestió 2011.

– Pressupost 2011.

25-01-2011

– Informe d’avaluació funcionament general del centre.

– Resultats prova diagnòstica.

13-12-2010

– Avaluació projecte de qualitat.

13-10-2010.
– Aprovació de la Programació General Anual.

-Resolució al·legacions beques de menjador.

27-09-2010.

– Activitats extraescolars curs 2010-2011

– Aprovació Projecte Educatiu de Menjador i Pla Anual de Menjador.

– Aprovació del projecte “Escola Matinera”

09-09-2010

– Menjador escolar.

07-07-2010.

– Beques de transport.

– Beques assistencials de menjador

29-06-2010.

– Informe que eleva la direcció sobre el funcionament general del centre.

29-06-2010.

– Balanç de menjador curs 2009-2010.

03-06-2010.
– Sol·licitud Horari especial curs 2010-2011.

19-05-2010.

– Matriculació curs 2010-2011

10-05-2010.

– Sol·licitud ajuda econòmica pel desenvolupament del projecte de qualitat.

28-04-2010

– Pla de compensació educativa curs 2010/2011

20-04-2010.

– Informe que eleva la direcció sobre el funcionament general del centre corresponent a la 2na. avaluació.

29-03-2010.

– Aprovació activitats extraescolars.

05-03-2010.

– Aprovació activitats extraescolars.

10-02-2010.

– Informe que eleva la direcció sobre el funcionament general del centre

10-02-2010.

– Compte de gestió 2009.

– Pressupost 2010.

01-02-2010

– Beques de llibres.

14-12-2010

– Aprovació memòria del projecte de qualitat.

– Aprovació activitats extraescolars.

09-12-2010

– Sessió constitució nou Consell Escolar.

– Constitució comissions.

19-10-2009.

– Aprovació PGA

10-02-2009.

– Gestió econòmica 2008.

– Pressupost 2009

02-02-2009

– Aprovació relació d’alumnes que sol·liciten beca de llibre pel curs 2009-2010

13-01-2009.

– Avaluació funcionament general del centre.

– Aprovació sol·licitud, pel curs 2009-2010, d’un mestre més especialista en anglés en substitució del mestre especialista en francés.

28-10-2008

– Aprovació modificació DPP d’infantil. (Educació plurilingüe: PEXTRI).

28-10-2008

– Aprovació Programació General Anual.

06-10-2008.

– Activitats extraescolars.

– Reglament de Règim Intern: estat d’elaboració i criteris per a futures aportacions.

06-10-2008

– Beques de menjador.

12-09-2009.

– Aprovació PASE

07-07-2008.

– S’aprova balanç de gestió del menjador escolar curs 2007-2008.

23-06-2008.

– Aprovació memòria curs 2007-2008.

17-06-2008.

– Aprovació horari general del centre curs 2008-2009.

09-06-2008.

– Matriculació. Resolució de reclamacions.

22-05-2008

– Matriculació 2008-2009. Baremació de sol·licituds.

17-04-2008.

– Informe que realitza la direcció entorn al funcionament general del centre tenint en compte les aportacions dels diferents equips docents, i aprovació de les propostes de millora…

13-02-2008.

– Gestió econòmica any 2007 i Pressupost any 2008. Aprovació, si s’escau, per a incorporar-se a la xarxa de centres plurilingües d’acord amb l’Ordre de 5 d’abril de 2011 de la Conselleria d’Educació.