Ajudes de transport i menjador
19/06/2012
Aung San Suu Kyi,Premi Ambaixadora de Consciència.
21/06/2012
veure tot

Ajudes de llibres de text.

Nota informativa facilitada per la Direcció Territorial d’Educació:

*Renda familiar 2011 i NIF del titular del compte per a la sol·licitud
de les ajude de llibres de text*

1- En relació amb amb la informació de la renda de la unitat familiar de
l’exercici 2011:
Els sol·licitants de les ajudes NO es necessari que es dirigixen a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per a sol·licitar la
certificació relativa a la renda de la unitat familiar. Per mitjà de la
firma de la sol·licitud ja AUTORITZEN a la Conselleria d’Educació,
Formació i Ocupació a consultar esta dada telemàticament, igual que ja
s’ha fet en exercicis anteriors.

2- En relació amb el NIF/NIE/CIF del titular del compte corrent en què
desitge percebre l’ajuda:
El titular ha de ser l’alumne o el centre.
No cal que l’alumne siga l’únic titular del compte corrent, pot ser
cotitular junt amb els seus pares o germans.
Si el titular del compte indicat és l’alumne i encara no posseïra un NIF
o NIE, haurà d’obtindre un Número d’Identificació Fiscal provisional,
per a obtindre-ho pot dirigir-se a una d’estes entitats:
-A l’entitat financera on tinga previst rebre la transferència. Si esta
té firmat un conveni amb l’AEAT, el pare/mare o representant legal del
menor pot AUTORITZAR a l’esmentada entitat bancària a sol·licitar per
via telemàtica l’expedició del NIF del menor.
-A l’oficina de l’AEAT més pròxima al seu domicili.